บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนออกของรับอนุญาตจากกรมศุลกากรอย่างถูกต้องตามกฏหมาย โดยประกอบด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้านพิธีการศุลกากร และผู้ชำนาญการกรมศุลกากรเพื่อเป็นตัวแทนออกของของลูกค้าและให้บริการพิธีการศุลกากรทุกรูปแบบด้วยระบบไร้เอกสาร (Paperless systems) รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากรและสิทธิประโยชน์ต่างๆทุกประเภทอีกด้วย
          ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์รวมถึงสายสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ทำให้บริษัทฯสามารถดำเนินการผ่านพิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกกฏหมาย และประหยัดต้นทุนของลูกค้าได้มากที่สุด โดยบริษัทฯมีผู้ชำนาญการกรมศุลฯสำหรับการประเมินความเสี่ยงในการตรวจปล่อย พิกัดสินค้า การป้องกันก่อนการตรวจปล่อย การป้องกันหลังการตรวจปล่อยและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้นำเข้าหรือส่งออกพึงได้รับ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของท่านจะสามารถนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างถูกต้องและใช้สิทธิต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

บริการของเรา :

 • พิธีการนำเข้าส่งออกทั่วไป
 • พิธีการสินค้าผ่านแดน ถ่ายลำ 
 • พิธีการนำเข้าหรือส่งออกโดยใช้สิทธิ FTA ฟรีโซน คลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
 • พิธีการหลายเที่ยวเรือ
 • พิธีการสำหรับผู้ได้สิทธิส่งเสริมการลงทุน
 • พิธีการสำหรับสินค้าส่งซ่อม หรือส่งคืนกลับ 
 • พิธีการเพื่อยกเว้นภาษี การขอชดเชยอากร
 • พิธีการสำหรับงานแสดงสินค้า ATA Carnet
 • พิธีการ 19 ทวิ/พิธีการการวางประกันเพื่อต่อสู้พิกัดหรือราคา
 • พิธีการสงวนสิทธิฟอร์มต่างๆ
บริการที่ปรึกษาทางด้านศุลกากร:
 • บริการให้คำปรึกษาพิกัดจากผู้ชำนาญการ
 • บริการส่งวินิจฉัยพิกัดสินค้ากับกรมศุลกากร
 • บริการให้คำปรึกษาในการประเมินความเสี่ยง ป้องกันก่อนและหลังการตรวจปล่อย
 • บริการให้คำปรึกษาและแนะนำโมเดลสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ลูกค้าพึงจะได้รับในการลดต้นทุนด้านภาษี