บริษัทฯให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าควบคู่ไปกับโลจิสติกส์ครบวงจร ประกอบด้วยรถขนส่งประเภทต่างๆ คือ รถปิคอัพ รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ รถเทรเลอร์ รถดั๊มป์ รถบรรทุกตู้ 20 ฟุตและ 40 ฟุต รถโลเบส และอื่นๆ ตามขนาด น้ำหนัก และประเภทสินค้า อีกทั้งยังคำนึงถึงสถานที่รับต้นทางและปลายทาง รวมถึงข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งรถของบริษัทฯและทีมงานมีความพร้อมรับและส่งสินค้าไม่ว่าจากที่ใดก็ตาม โดยสามารถติดตามและรายงานสถานะการขนส่งแก่ลูกค้าด้วยระบบ GPS อีกทั้งยังมีพันธมิตรและหุ้นส่วนรถขนส่งอีกมากมาย เพื่อรองรับปริมาณงานและความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและตรงต่อเวลามากที่สุดเมื่อลูกค้าต้องการส่งสินค้าทุกเมื่อ

  ประเภทการให้บริการ :

  1. การขนส่งแบบจุดต่อจุด
  2. การขนส่งแบบดรอปสินค้าตามจุด 
  3. การขนส่งแบบไปกลับ 
  4. การขนส่งแบบ Milk run
  5. การส่งสินค้าแบบทันเวลาพอดี Just in time
  6. การติดตามและรายงานผลด้วยระบบ GPS tracking

  • GPS tracking by Forth tracking system