ซอฟแวร์ & ระบบปฏิบัติการ

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า
         ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี บริษัทฯได้นำระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System) เข้ามาบริหารจัดการสินค้าของลูกค้าทั้งเข้าและออกคลังสินค้า ทำให้ง่ายต่อการควบคุมและกำกับดูแลสินค้าของลูกค้า ต่อเนื่องไปจนถึงโลจิสติกส์อื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จนสินค้าถึงมือผู้รับ

ระบบปฏิบัติการคลังสินค้า ประกอบไปด้วย :

  • การรับจ่ายสินค้า
  • การคัดเลือกและการตัดจ่ายสินค้า
  • การโยกย้ายสินค้า
  • การควบคุมจำนวนสินค้าคงคลัง
  • การบริหารจัดการ Supplier
  • การรับสินค้าส่งกลับคืน
  • การกระจายสินค้า

        บริษัทฯ ได้เสนอการบริการสำหรับทั้งภาคโรงงานอุตสาหกรรม ภาคการค้าปลีก ตลาดออนไลน์ หรือแม้แต่บริษัทฯทางด้านโลจิสติกส์ด้วยกัน ผู้ซึ่งต้องการบุคคลที่สามในการจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า รวมไปถึงการบริการบริหารคลังสินค้าและกระจายสินค้านอกสถานที่ เป็นต้น 

ระบบบาร์โคด
โครงสร้างและระบบการจัดการของคลังสินค้าประกอบไปด้วย :

โปรแกรม : GL warehouse management systems (WMS)
โครงสร้าง : บริหารและจัดการรายงานสินค้า สินค้าเข้า สินค้าออก สถานะสินค้า สถานที่จัดเก็บ Fifo Lifo ล๊อต ชุดสินค้า การโยกย้าย การรวบรวม และการจัดการอื่นๆของสินค้า

เครื่องพิมพ์บาร์โคด  : 2 หน่วย

เครื่องแสกนบาร์โคด : 3 หน่วย
ระบบสำรองข้อมูล   : มี
เครื่องสำรองไฟ       : มี