1

Customs Clearance and
Domestic Transportation

2

Customs and International
Trade Consultation and Service

broker_map3
broker_map4

“GL ครบ จบ ในทุกเรื่องด้านพิธีการศุลกากร”

บริการดำเนินพิธีการศุลกากรทั้งการนำเข้าและส่งออก พร้อมให้คำปรึกษาโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์และ ความรู้ด้านพิธีการศุลกากรเป็นอย่างดี ให้บริการพิธีการศุลกากรด้วยระบบไร้เอกสาร (Paperless systems) ที่ช่วยให้การดำเนินการเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีประสิทธิภาพและถูกต้อง ส่งสินค้าถือมือลูกค้าได้ฉับไว

 • พิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก
 • พิธีการศุลกากรการถ่ายลำ-ผ่านแดน
 • พิธีการศุลกากรเขตปลอดอากร/คลังสินค้าทัณฑ์บน/เขตอุตสาหกรรมส่งออก/การส่งเสริมการลงทุน
 • พิธีการศุลกากรสุทธินำกลับ 
 • พิธีการศุลกากรหลายเที่ยวเรือ 
 • พิธีการศุลกากรสำหรับงานแสดงสินค้า/ การนำเข้าส่งออกชั่วคราวด้วย ATA Carnet
 • พิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกของใช้ส่วนตัว
 • พิธีการศุลกากรอื่นๆ 
 • บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ 

“การบริการที่ดำเนินการ
โดยทีมงานผู้ชำนาญการในสายอาชีพโดยตรง”

 • บริการให้คำปรึกษากฎหมายศุลกากร
 • บริการลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร
 • บริการให้คำปรึกษาและตีความพิกัดศุลกากร
 • บริการให้ปรึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร
 • บริการให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรี
 • บริการด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร
 • บริการยื่นวินิจฉัยพิกัดและราคาศุลกากรล่วงหน้ากับกรมศุลกากร
 • บริการขอคืนภาษีอากร
 • บริการขอชดเชยภาษีอากร
 • บริการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ

Let’s Discuss your Projects with the Best Solution