GL เป็นผู้ให้บริการด้านกฏหมาย (Legal Service) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ศุลกากร กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายแรงงาน กฏหมายว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ประมวลรัษฎากร กฎหมายปกครอง และอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านกฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูกค้า อย่างสูงสุด ด้วยการบริหารงานที่เป็น เอกลักษณ์นี้ ทำให้เราได้รับการยอมรับให้เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ให้กับบริษัทและองค์กรต่างๆ รวมไปถึง การให้บริการหลัก ดังนี้

Let’s Discuss your Projects with the Best Solution